فهرست حامیان مالی آزاد نخستین دورۀ جشنوارۀ داستان پانزده‌کلمه‌ای کودکان کار

۱. (نام محفوظ) ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۱/۶
۲. (نام محفوظ) ۱۵۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۳. (نام محفوظ) ۵۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۴. نیلوفر منشی زاده ۲۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۸
۵. پریسا لاجوردی ۱۰۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
۶. زهره تنباکوکاری ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
۷. (نام محفوظ) ۲۰۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۸. (نام محفوظ) ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۹. (نام محفوظ) ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱۰. فاطمه حسینی دامسکی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۱
۱۱. مریم محجوب ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۸
۱۲. میثم تفضلی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۳. (نام محفوظ) ۵۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۴. امید نوریان ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۵. محمد حدادیان ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۶. مریم صباغ زاده ایرانی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۷. هادی درویشی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
 جمع حمایت مالی آزاد  ۶۲۵۰۰۰ تومان