فهرست حامیان مالی آزاد جشنواره

همۀ علاقه‌مندان به حمایت از این جشنواره می‌توانند از طریق فرم حمایت آزاد، با هر میزان مشارکت مالی، در برگزاری این جشنواره و حمایت از کودکان کار و امور فرهنگی نقش داشته باشند.

مجموع مبالغ واریزشده به عنوان حمایت مالی آزاد از جشنواره، در کنار مبالغ پرداختی به عنوان هزینۀ شرکت در مسابقه، به تفصیلی که در فراخوان جشنواره ذکر شده است، صرف جوایز برگزیدگان جشنواره (۶۰ درصد)، کمک مستقیم به کودکان کار از طریق جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان (۲۰ درصد) و هزینه‌های برگزاری جشنواره و امور فرهنگی (۲۰ درصد) خواهد شد.

۱. (نام محفوظ) ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۱/۶
۲. (نام محفوظ) ۱۵۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۳. (نام محفوظ) ۵۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
۴. نیلوفر منشی زاده ۲۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۸
۵. پریسا لاجوردی ۱۰۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۱۰
۶. زهره تنباکوکاری ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
۷. (نام محفوظ) ۲۰۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۲۲
۸. (نام محفوظ) ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۹. (نام محفوظ) ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۱۰. فاطمه حسینی دامسکی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۱
۱۱. مریم محجوب ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۸
۱۲. میثم تفضلی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۳. (نام محفوظ) ۵۰۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۱۹
۱۴. امید نوریان ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۵. محمد حدادیان ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۶. مریم صباغ زاده ایرانی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۷. هادی درویشی ۵۰۰۰ تومان ۱۳۹۶/۱/۲۰
۱۸.      
۱۹.      
۲۰.      
  جمع حمایت مالی آزاد تا کنون ۶۲۵۰۰۰ تومان