گزارش مالی جشنوارۀ داستان پانزده کلمه‌ای

گزارش مالی شمارۀ دو / ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

چنان‌که در فراخوان این جشنواره ذکر شده بود، بیست درصد از کل مبالغ دریافتی از شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به حمایت آزاد، برای کمک مستقیم به کودکان کار، در اختیار جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان قرار داده شد، که این مبلغ با توجه به کل مبلغ دریافتی (۳۱۶۰۰۰۰ تومان) به ۶۳۲۰۰۰ تومان رسید.

تصویر رسید این مشارکت زیبای گروهی تمامی شرکت‌کنندگان در جشنواره و علاقه‌مندان به آن:

رسید جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
رسید جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان

گزارش مالی شمارۀ یک / ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

با توجه به اینکه هزینۀ شرکت در مسابقه برای ارسال هر فرم، پنج هزار تومان بوده است، کل مبالغ دریافتی از شرکت‌کنندگان در مسابقه، با توجه به ۵۰۷ فرم موفق ارسالی، ۲۵۳۵۰۰۰ تومان بوده است.

همچنین تا کنون مبلغ ۶۲۵۰۰۰ تومان به صورت حمایت مالی آزاد از سوی علاقه‌مندان به این جشنواره به حساب دبیرخانه واریز شده است که بر این اساس، جمع کل مبالغ واریزشده به حساب دبیرخانه، تا کنون به ۳۱۶۰۰۰۰ تومان رسیده است.

مطابق اعلام قبلی این دبیرخانه، ۲۰ درصد از کل مبالغ دریافتی، از طریق جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، صرف کمک به کودکان کار و مابقی آن صرف تأمین بخشی از جوایز و هزینه‌های برگزاری جشنواره خواهد شد.

دبیرخانۀ جایزۀ ادبیات اقلیت ـ ۲۲ فروردین ۱۳۹۶