احمد سوسرایی

تقدیرشده در بخش اصلی جشنواره

[برندۀ لوح تقدیر و بستۀ هدیۀ کتاب]

صبح بود یا شب! نمی‌دانم، هرچه بود، هوا سرد بود. دی ماه ۱۳۶۹ بود که مادرم را به دردم آوردم.. می‌خواستم دنیای دیگری را تجربه کنم… و همان هم شد… ماه‌ها گذشت و دو سه سالی، تا فهمیدم که مرا احمد می‌نامند… و نام خانوادگی‌ام را از جد و پدر بزرگ و پدرم به من نسبت دادند، سوسرایی…

هویت شناسنامه‌ای‌ام شد: احمد سوسرایی..

زادگاهم “سوسرا” روستایی کوچک اما بزرگ و باصفا، در دل جنگل و همسایۀ بلبل و توکا، گلستان…

یادداشت:

جهان، اولی و دومی و سومی ندارد… وقتی در سرزمینی، کودکی، برای برآوردن کوچک‌ترین حق زندگی خود و خانواده‌اش مجبور به کار‌ می شود، آن جهان در هیچ عدد و رقمی نمی گنجد…