فرم شرکت در بخش شعر / جشنواره سیزیف

شرکت در جشنوارۀ سیزیف ـ بخش شعر

  • شما می‌توانید برای ما یادداشتی دربارۀ این جشنواره و دربارۀ کولبران بنویسید. دربارۀ اینکه چرا در این جشنواره شرکت کرده‌اید و دعوتتان از دیگران برای شرکت در آن؛ در هر اندازه و با هر زبانی که دوست دارید. ما یادداشت‌های شما را پس از تأیید در تحریریۀ سایت ادبیات اقلیت، به نام خودتان در رسانه‌های مرتبط با جایزه ادبیات اقلیت منتشر خواهیم کرد. فراموش نکنید که حامی و اسپانسر اصلی این جشنواره شما هستید.
  • قیمت: 7,000 تومان