یادداشت‌های شرکت‌کنندگان / جشنواره سیزیف

یادداشت‌های شرکت‌کنندگان در جشنواره اینترنتی سیزیف (به ترتیب شرکت در جشنواره):

متن‌های زیر یادداشت‌هایی است که شرکت‌کنندگان در جشنواره اینترنتی سیزیف در کنار آثار ارسالی برای شرکت در مسابقه،‌ ارسال کرده‌اند.

محمد عباسی ـ سرپل ذهاب:

به نظر من این سایت کاری بجا، درست و بموقع در برگزاری این مسابقه انجام داده است؛ زیرا این عمل به نوعی قانونگزاران را، در قانونمند کردن و دفاع از حقوق اجتماعی و کاری کولبران تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کامبیر فرهادصفت ـ همدان:

امیدوار روزهای خوب برای همه پدرهای فداکار این سرزمین.

محمد مفتاحی ـ کرج:

در دنیای بی تفاوتی، در دنیای منفعت خواهی این جشنواره گام مقدسی است به سوی انسانیت. بیدارباش مناسبی که خواب را از چشمان خواب آلودۀ زمینیان فراری می‌دهد. پاینده باد اندیشه! پاینده باد انسان!

مهراب اکبری شهپر ـ قم:

چه کسی می‌داند شانه‌های خمیدۀ مردی که گلوله خورد، دیگر دردی احساس نخواهد کرد. حالا سنگینی یخچال روی کوه افتاده است…


فراخوان جشنوارۀ اینترنتی سیزیف

اسامی شرکت‌کنندگان