حمایت آزاد از جشنواره

همۀ علاقه‌مندان به حمایت از این جشنواره می‌توانند با هر میزان مشارکت مالی، در برگزاری این جشنواره و حمایت از کودکان کار و امور فرهنگی نقش داشته باشند.

* در صورتی که مایل به درج نام خود در فهرست حامیان آزاد جشنواره نیستید، این موضوع را در قسمت توضیحات، قید بفرمایید.

تومان