صدیقه صادقی

صدیقه صادقی

برگزیدۀ بخش اصلی جشنواره

[برندۀ لوح تقدیر، بستۀ هدیۀ کتاب و مبلغ ۵ میلیون ریال وجه نقد]

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی؛

شاعر؛

سابقهٔ همکاری با بهزیستی در مورد ارتقای سطح آموزش برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست؛

جلسات اموزشی برای مربیان جهت اصلاح الگوهای اموزشی؛

عضو انجمن تحلیل رفتار متقابل.

یادداشت:

کودک کار تنها سوژۀ عکاسی نیست، انسان را انسان ببینیم.