یسنا ترک تکمه داشی

یسنا ترک تکمه داشی

برگزیدۀ بخش شرکت‌کنندگان زیر هفده سال

[برندۀ بستۀ هدیۀ ماهنامۀ باغ؛ اشتراک دوساله ماهنامه سلام بچهها؛

و کارت هدیۀ ۵۰۰ هزار ریالی]

متولد ۱۳۸۴

یادداشت:

شاید بگویید برای جایزه داستان نوشتم اما زود قضاوت نکنید، من برای حمایت از کودکان یعنی کودکان کار این داستان را نوشتم تا کمی بزرگان ما به خودشان تکانی بدهند. دیگر چیزی نمی‌گویم چون داستان این کودکان بسیار است.